Inclusief BTW
Geldermalsen
+31 6 28806531
info@tradens.eu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TRADENS

 • Artikel 1: Algemeen
 • Artikel 2: Contactgegevens Tradens
 • Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
 • Artikel 4: Overeenkomst, prijs en betaling
 • Artikel 5: Duur van de overeenkomst
 • Artikel 6: Bevestiging bij verhuurbare producten
 • Artikel 7: Annuleringen
 • Artikel 8: Levering en leverstermijn
 • Artikel 9: Eigendomsovergang
 • Artikel 10: Garantie en reclamering
 • Artikel 12: Vooruitbetaling en Meerkosten
 • Artikel 13: Overdracht
 • Artikel 14: Borg
 • Artikel 15: Verplichtingen van opdrachtgeven (koper/huurder)
 • Artikel 16: Aansprakelijkheid
 • Artikel 17: Overmacht
 • Artikel 18: Opzegging
 • Artikel 19: Ontbinding
 • Artikel 20: Geschillen
 • Artikel 21: Afwijkende voorwaarden
 • Artikel 22: Afspraken
 • Artikel 23: Rechten
 • Artikel 24: Privacy
 • Artikel 25: Toepasselijk recht & bevoegde rechter 
 • Artikel 26: Wijzigingen in de algemene voorwaarden
 • Artikel 27: Herroepingsrecht

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Dit zijn de “ALGEMENE VOORWAARDEN” van TRADENS (TRADENS.NL). Verder genoemd als “TRADENS” of “WIJ”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en levering van producten en diensten in de ruimste zin van het woord en alles wat verder deel uitmaakt van de overeenkomst met Tradens. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door Tradens vermeld. Algemene voorwaarden van de (potentiële) koper worden door Tradens uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen.

Door het plaatsen van een order, opdracht of bestelling gaat opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u op de hoogte te zijn van de inhoud daarvan.

ARTIKEL 2: CONTACTGEGEVENS TRADENS

NAAM: Tradens (Tradens.eu)

Telefoonnummer: +31 6 28806531

E-mailadres: info@Tradens.nl

KVK: 68048777

BTW: NL002272219B30

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Alle aanbiedingen van Tradens zijn geheel vrijblijvend, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Een schriftelijke offerte van Tradens is geldig gedurende de termijn die gesteld wordt op de offerte. In beginsel zijn alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaves van Tradens geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat. Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen, zijn wij bevoegd de prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen, nadelige inkoopprijzen of andere relevante zaken.

Uitsluitend na schriftelijke bevestiging zal de aanbieding in behandeling worden genomen en is een overeenkomst van verkoop, huur en verhuur van producten of diensten tot stand gekomen.

Indien er een offerte wordt aangevraagd bij Tradens, kunnen er kosten die hiermee gepaard gaan worden doorberekend aan de opdrachtgever, mocht Tradens dit noodzakelijk achten. deze zullen worden doorberekend als “voorbereidingskosten” onder deze kosten wordt onder meer verstaan; algemene kosten, het opmaken van offertes, telefoonkosten, administratiekosten, overheadkosten, besprekingen met toeleveranciers, autokosten, bezichtiging van evenementen objecten, geleverde manuren, etc. 

ARTIKEL 4: OVEREENKOMST, PRIJS EN BETALING

De overeenkomst komt tot stand bij het plaatsen van een bestelling via de website of door een (schriftelijke) aanvaarding van offerte. Bij verhuurbare producten dient er eerst nog een bevestiging te volgen vanuit Tradens. Mits de op de meest recente prijslijst genoemde voorwaarden in acht zijn genomen. Tradens is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Tevens is zij gerechtigd de rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien aan derden over te dragen. In schakelen van derden kan onder andere bestaan uit:

 • Producten of diensten die niet door Tradens zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via toeleveranciers.
 • Opdrachtgever zal en mag nooit een door een toeleverancier geleverd product of dienst uit de overeenkomst halen.
 • Tradens wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn toeleveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.
 • Mochten er geschillen ontstaan tussen opdrachtgever en toeleverancier, dan zal Tradens pogen hiertussen te bemiddelen echter Tradens kan nooit worden aangesproken voor enige schade’s, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en of rente’s en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen opdrachtgever en toeleverancier.

Tradens behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:

 • De door u ingevulde informatie is niet correct of volledig en indien Tradens twijfelt aan de juistheid van deze informatie;
 • U heeft een eerdere betalingsverplichting niet nagekomen;
 • U heeft de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en of u hebt een eerdere bestelling niet opgehaald;
 • Het door u aangegeven afleveradres is in een land waar Tradens geen leveringen doet.
 • Voorraad van verhuurbare producten overschreden wordt.

Tradens zal u zo spoedig mogelijk informeren als uw bestelling niet wordt geaccepteerd.

Prijs

Onder prijs wordt verstaan de verkoopprijs, exclusief B.T.W. en zonder vracht, verzekering, opslag, en heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld. De in offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende fabrieksprijzen, vrachten, belastingen, margeregelingen en verdere prijsbepalende factoren.

 • Indien zich na uitbrengen offerte een wijziging in een of meerdere factoren voordoet heeft Tradens het recht, ook als de koopovereenkomst inmiddels tot stand gekomen is, de prijzen op billijke wijzen aan de gewijzigde factoren aan te passen. 
 • Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op-of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, behoudt Tradens zich het recht de prijzen aan te passen of te actualiseren;
 • Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever;

Betaling

De vorderingen van Tradens dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever

Om uw bestelling te betalen, kunt u kiezen uit een van de door Tradens aangeboden betalingsmogelijkheden of rechtstreeks overboeken. Alle betalingen dienen te geschieden voordat een bestelling in behandeling wordt genomen. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum plaats heeft gevonden, is de koper direct en van rechtswege in verzuim. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden voor het afhalen en of afleveren van goederen.

Bij overschrijding van iedere betalingstermijn is de koper/huurder, van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Tradens zonder enige ingebrekestelling tevens een vergoeding verschuldigd van de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, per maand over de hoofdsom. Gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet (geheel) betaalde factuur, zijn voor rekening van de koper/huurder, met een minimum van € 250 per geval. Bij liquidatie, faillissement en surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

Tradens kan niet worden gehouden aan een aanbieding op haar website, offerte of brochure als u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de aanbieding, of een deel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met Tradens als u twijfelt over de juistheid van een aanbieding.

ARTIKEL 5: DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Bij het vaststellen van de duur van het verhuur en of leveringscontract geldt een gedeelte van de dag als een gehele dag. De prijsstelling van de verhuurartikelen heeft betrekking op een gebruiksperiode van 1 dag. Ingaande op 00.00 uur en eindigend om 24.00 uur. Voor sommige producten geldt er een lager tarief voor de dagen daaropvolgend. Dit is aangegeven op de website.

ARTIKEL 6: BEVESTIGING BIJ VERHUURBARE PRODUCTEN

Verhuurbare producten dienen in verband met onze voorraden na bestelling bevestigd te worden door Tradens alvorens de boeking als definitief beschouwd kan worden. Wij proberen zo snel mogelijk een bevestiging of annulering te versturen.

Tradens dient ieder product te verieferen op voldoende voorraad. U krijgt van ons altijd een bevestiging via de mail (controleer ook uw spamfolder). 

Als er onverhoopt een bestelling geannuleerd zal worden krijgt u hier tijdig bericht over via de mail en zullen de gemaakte kosten geretourneerd worden op uw rekening. Mocht er haast geboden zijn bij bestelling van deze producten, mocht u tegen problemen aanlopen of mochten er meer vragen zijn, dan raden we altijd aan om contact met ons op te nemen. 

ARTIKEL 7: ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten [kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d] te vergoeden aan Tradens, alles onverminderd het recht van Tradens op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade. 

ARTIKEL 8: LEVERING EN LEVERSTERMIJN

Verkoop

Tradens zal er alles aan doen om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en af ​​te leveren, maar probeert dit ieder geval binnen 30 dagen na de aankoopdatum. De leveringsdatum wordt gecommuniceerd via email. De bestelling kan worden bezorgd op het afleveradres zoals overeengekomen is. Tradens zal zich inspannen om de door u bestelde producten compleet en in goede staat te leveren.

Koper is verplicht de producten bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien koper hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht aan koper. Indien de producten qua hoeveelheid , kleur, afmeting, samenstelling, gewicht, uiterlijkheden e.d. in ondergeschikte mate afwijken van hetgeen is overeengekomen, dan worden deze geacht te voldoen aan de overeenkomst. Onder ondergeschikt wordt een afwijking verondersteld tot maximaal 5 % van hetgeen is aangeboden. Indien de afwijking groter is dan 5 %, dan is Tradens gemachtigd de goederen om te ruilen of naar rato te crediteren. Iedere deellevering van een grotere opdracht kan de koper in rekening worden gebracht.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van de goederen op de conditie niet-vrachtvrij. De bezorgkosten worden op de website vermeld of overeengekomen na offerte. Aan aflevering van orders behoudt Tradens zich het recht voor kosten in rekening te brengen.

De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het magazijn hebben verlaten, dan wel indien de goederen rechtstreeks vanuit de fabriek of magazijn van een derde worden afgeleverd.

Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Verhuur & Ondersteuning

De opdrachtgever (huurder/koper) heeft de keuze het gehuurde, geleverde bij Tradens op te halen of laten bezorgen voor rekening van opdrachtgever. Niet alle producten kunnen worden afgehaald, dit wordt uitdrukkelijk aangegeven op de website of offerte. Bij beëindiging van de huurtermijn aan de verhuurder terug te geven. Het afhalen en of bezorgen geschiedt het afhalen/brengen en of van het gehuurde/gekochte voor rekening en risico van de huurder. Afgesproken leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. de leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor de goederen te leveren.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering van de goederen op de conditie niet-vrachtvrij. De bezorgkosten worden op de website vermeld of overeengekomen na offerte. Aan aflevering van orders behoudt Tradens zich het recht voor kosten in rekening te brengen. De goederen zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat zij het magazijn hebben verlaten, dan wel indien de goederen rechtstreeks vanuit de fabriek of magazijn van een derde worden afgeleverd.

Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Indien de opdrachtgever het verhuurde, geleverde product of dienst voor of op het tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt het uitgevoerde werk voor rekening en risico voor opdrachtgever gehouden. In dergelijke gevallen kan stalling, opslagkosten, etc. aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSOVERGANG

Tradens behoudt het eigendom van alle geleverde zaken, totdat de koopprijs geheel is voldaan. Bij verhuurbare producten behoudt Tradens altijd het eigendom. Koper/huurder is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Koper/huurder machtigt ons nu reeds om terreinen of percelen te betreden, waar de zaken zich bevinden, teneinde deze terug te kunnen nemen, indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. Bij het terugnemen van de goederen door Tradens zal de koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal kunnen zijn dan de oorspronkelijke koopprijs), verminderd met de op het terugnemen gevallen kosten.

Zolang de eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden in eigendom tot zekerheid overdragen, of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tradens te bewaren. De koper is voorts verplicht de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, vliegtuig-, ontploffings-, en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Tradens eerste aanzegging ter inzage te geven.

Alle aanspraken van de koper op de verzekeraars van de goederen uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Tradens zulks wenst, aan haar worden gecedeerd tot meerdere zekerheid voor voldoening van haar vorderingen op de koper.

Retentierecht

Onverminderd het wettelijk retentierecht is Tradens gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van hetgeen Tradens uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Tradens ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. 

ARTIKEL 10: GARANTIE EN RECLAMERING

Tradens garandeert verhuurde, geleverde goederen gedurende een vooraf overeengekomen periode, na bevestiging. In geval Tradens zijn producten of diensten van toeleveranciers betrekt, geldt de garantie van de desbetreffende fabrikant/toeleverancier.

Verkoop

Opdrachtgever (koper/huurder) is verplicht om de producten direct na levering grondig te controleren op eventuele gebreken. Reclames m.b.t. de geleverde producten (koop) dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Tradens kenbaar gemaakt te worden. Na 8 dagen wordt de koper geacht akkoord te zijn met het geleverde. Een reclame schort de betalingsverplichting van de koper echter niet op.

Reclames m.b.t. de geleverde producten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Tradenskenbaar gemaakt te worden. Na 8 dagen wordt de koper geacht akkoord te zijn met het geleverde. Een reclame schort de betalingsverplichting van de koper echter niet op.

Alle op de website van Tradens, offertes en in ander reclamemateriaal opgenomen informatie met betrekking tot de gekochte goederen, hebben een informatief niet bindend karakter.

Reclamering ter zake van de opdruk/gepersonaliseerde goederen dient plaats te vinden voor ingebruikneming en binnen 8 dagen na aflevering van de goederen, bij overschrijding van termijn iedere mogelijke aanspraak tegen Tradens is vervallen. Voor schade die ontstaat ten gevolge van drukresultaten die afwijken van de verwachtingen van de koper, met uitzondering van wanprestatie(s) van Tradens, aanvaardt Tradens geen enkele vorm van aansprakelijkheid tot enige wijze van schadevergoeding hoe ook genaamd.

Verhuur

Bij verhuur dient zo spoedig mogelijk na levering en onder toezending van een analyseerbaar monster (foto’s) schriftelijk geïnformeerd te worden over het gehalte en of hoedanigheid van het gehuurde en of geleverde product. Tradens dient ten alle tijden in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en of goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand. Tradens is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

ARTIKEL 12: VOORUITBETALING EN MEERKOSTEN

Tradens hanteert in de basis vooruitbetaling voor levering en of diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij meerkosten is gerecht bij opdrachten van tenminste honderd euro vooruitbetaling te verlangen of op andere wijze zekerheid te vorderen. Alle kosten voortvloeiend uit meerkosten kunnen worden door berekend aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 13: OVERDRACHT

Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tradens is het opdrachtgever verboden rechten of verplichtingen uit hoofd van met Tradens gesloten overeenkomsten aan derden- waaronder begrepen met opdrachtgever gelieerde vennootschappen- over te dragen. 

ARTIKEL 14: BORG

De borg dient als waarborgsom voor de gehuurde materialen. Tradens streeft ernaar om de borg binnen 14 dagen retour te storten na moment van retourneren. Mochten er schades, ontbrekende onderdelen/producten, minder producten, etc. retour komen zal dit verrekend worden met de borg. Hierbij zal ook de extra arbeid worden verrekend. De borg neemt niet weg dat schades, ontbrekende onderdelen/producten of minder producten retour om extra kosten te verhalen op de opdrachtgever. Mochten de kosten hoger uitvallen dan de borg zal hiervoor de opdrachtgever op voorhand aansprakelijk zijn en kosten verhaald worden.  

ARTIKEL 15: VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVEN (KOPER/HUURDER)

Verkoop

De koper is verplicht het gekochte slechts overeenkomstig en volgens eventuele instructies en of  aanwijzingen van personeel van Tradens te gebruiken. De koper is verplicht elke schade en elk gebrek direct te melden. Zonder toestemming van de verkoper kan niet tot reparatie worden overgegaan. Veranderingen en of reparatie zal de verkoper in dien mogelijk verrichten op locatie en anders in  zijn eigen werkplaats. Indien de schade ontstaan is door onooglijk gebruik, is de koper aansprakelijk voor de kosten hieruit voortvloeiend. Indien het gebrek of de schade aan het gekochte buiten schuld van koper is ontstaan heeft de huurder het recht op vervangende voorwerpen.

Eventuele boetes en belastingen, die voortvloeien uit het gebruik van materiaal, te leveren goederen of andere diensten van Tradens, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

Verhuur

De huurder is verplicht het gehuurde slechts overeenkomstig en volgens eventuele instructies en of  aanwijzingen van personeel van Tradens te gebruiken en in het bijzonder om: 

 • Verhuurder ter alle tijden toegang tot het gehuurde te verschaffen.
 • Aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren.
 • de gehuurde goederen mogen gebruikt geretourneerd worden. Onder gebruikt wordt verstaan dat er sporen zijn van gebruik maar niet ernstig vervuild, mocht dit het geval zijn zullen er extra kosten in rekening worden gebracht.

De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek direct aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder kan niet tot reparatie worden overgegaan. Veranderingen en of reparatie aan het gehuurde zal de verhuurder in dien mogelijk verrichten op locatie en anders in  zijn eigen werkplaats. Indien de schade ontstaan is door onooglijk gebruik, is de huurder aansprakelijk voor de kosten hieruit voortvloeiend. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld van huurder is ontstaan heeft de huurder het recht op vervangende voorwerpen gedurende de verdere duur van deze overeenkomst.

De huurder is niet bevoegd over de goederen op welke wijze dan ook te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de goederen, voordat volledige betaling is voldaan. Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens Tradens en voorts in geval van ontbinding de overeenkomst uit welke hoofde dan ook zal Tradens gerechtigd zijn alle goederen, waarop het voorgaan eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst terug te nemen, terwijl de opdrachtgever verplicht zal zijn de goederen op eerste aanmaning franco aan Tradens te retourneren, alles onverminderd het recht van Tradens op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen.

De verhuurde artikelen moeten door huurder droog worden opgeslagen en bij ophalen goed bereikbaar zijn. Dit is dus beneden in de gang, hal of achter de eerste drempel begane grond worden klaargezet, mocht dit niet het geval zijn kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolg van onvakkundige behandeling, reparaties door derden of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Eventuele boetes en belastingen, die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal, te leveren goederen of andere diensten van Tradens, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

Tradens is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

 • Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
 • Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 • Het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een fout in het gehuurde/geleverde.
 • De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. verwondings of overlijdensrisico’s.
 • De schade door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van Tradens, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan.

Tradens is niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van koper/huurder, t.g.v. vertraagde – of ondeugdelijke levering, of gebreken aan geleverde zaken, tenzij er van opzet of grove schuld sprake is. Koper vrijwaart ons tegen alle aanspraken op geleverde zaken. Indien Tradens haar verplichtingen niet tijdig of behoorlijk nakomt, dan is de koper/huurder gemachtigd de overeenkomst te ontbinden voor het gebrekkige gedeelte, zonder aanspraak op vergoeding voor deze ontbinding. Ontbindingen dienen immer schriftelijk te worden aangemaand.

Tradens is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en of eigendommen van de opdrachtgever en of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van haar of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.

Tradens zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijf- en of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden. Tradens is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden. 

Indien aan twee of meerdere opdrachtgevers gezamenlijk wordt geleverd, verkocht en of verhuurd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst. Tradens is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in de kwaliteit en de hoedanigheid van haar goederen. Het feit dat het geleverde niet aan de daaraan gestelde verwachtingen of garanties mocht voldoen. 

ARTIKEL 17: OVERMACHT
Indien Tradens door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Tradens onverminderd de haar verdere toekomende rechten het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Iedere verplichting ter nakoming van de overeenkomst van Tradens wordt opgeschort voor de duur dat nakoming niet (behoorlijk) mogelijk is, vanwege overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – doch niet uitsluitend verstaan : brand, overstroming, aardbeving, andere natuurrampen, ingrijpende temperatuurschommelingen, (werk)stakingen, epidemieën, (burger) oorlog, oproer, oorlogsgevaar, terrorisme, overheidsmaatregelen, staat van beleg, burgerlijke uitzonderingstoestand, (tijdelijk) ontbreken van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteits- en bedrijfsstoring, blokkade, transportproblemen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, voor Tradens niet te voorziene stagnatie bij producenten, waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen en wanprestaties van toeleveranciers of andere wijzen van niet voldoen door deze aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvatting in redelijkheid niet aan Tradens kunnen worden tegengeworpen.Indien de periode tot nakoming van de verplichtingen voor Tradens langer duurt dan 3 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting van schadevergoeding.

Tradens zal er alles aan doen om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven op haar website. De website en brochure/catalogus dienen als informatief uiterlijk en zijn niet bindend. Als u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de reproductie op de website, op het moment dat het product wordt besteld dan horen wij dit graag en zullen naar oplossing zoeken.

ARTIKEL 18: OPZEGGING

Deze overeenkomst kan ten alle tijde door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder/koper kan slechts geschieden door terugbezorging in de oorspronkelijke staat van het gehuurde/geleverde bij verhuurder/verkoper (Tradens).

Bij beëindiging van de overeenkomst zal het gehuurde/gekochte in dezelfde staat waarin het verstrekt is en geheel ongebruikt weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat het gebreken vertoont of beschadigd is, is de verkoper/verhuurder gerechtigd de koper/huurder reparatie, reinigingskosten en vervanging in rekening te brengen.

Bij annulering/opzegging van de overeenkomst, kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij verkoop/verhuur kan annulering plaatsvinden voordat een order in productie is genomen of bestelling is doorgegeven aan de toeleverancier. Wanneer gepersonaliseerde producten in productie zijn genomen zal het volledige factuur bedrag betaald moeten worden.

Bij verhuur wordt er rekening gehouden met reserveringen en beschikbaarheid als er geannuleerd wordt binnen 4 weken voor plaatsvinden huurdatum kan er 100% van de som in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 19: ONTBINDING

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichtingen, welke voor hem uit deze of uit enige ander met Tradens gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Tradens het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter harer keuze zonder dat Tradens tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Tradens ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar. 

ARTIKEL 20: GESCHILLEN

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze algemene voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

ARTIKEL 21: AFWIJKENDE VOORWAARDEN

Op alle overeenkomsten die gesloten worden met Tradens geleden deze algemene voorwaarden (algemene voorwaarden van Tradens) en worden de voorwaarden van de tegen partij van de hand gewezen. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze “Algemene Voorwaarden”, kunnen deze niet worden erkend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd. Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde inkoopvoorwaarden en deze algemene voorwaarden zullen de voorwaarden van Tradens leidend zijn. 

De punten zijn ook van toepassing indien Tradens opdrachtgever is en de toeleverancier redelijkerwijs de kans heeft gekregen deze voorwaarden in te zien. 

ARTIKEL 22: AFSPRAKEN 

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Tradens binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet beschikken over een schriftelijke volmacht. 

ARTIKEL 23: RECHTEN

Niets van wat opdrachtgever van Tradens heeft bekomen mag worden verveelvoudigd dmv druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, Tradens behoudt ten alle tijde de rechten. 

ARTIKEL 24: PRIVACY

Tradens besteedt de nodige zorg aan uw gegevens. Op de website kunt u onze privacyverklaring raadplegen. Tradens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor privacybeleid van externe partijen. Controleer het privacybeleid van externe partijen altijd zelf.

ARTIKEL 25: TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER 

Deze algemene voorwaarden, de tussen opdrachtgever, koper en of huurder en Tradens gesloten overeenkomst(en) en u bent onderworpen aan de Nederlandse wet. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitgesloten.

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarop gebruiker partij is. Dit geldt ook voor verbintenissen die (deels) in het buitenland plaatsvinden, of wanneer gebruiker in het buitenland woonachtig is. Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de wet dwingend anders voortschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Pas nadat partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, zullen zij een beroep op de rechter doen.

ARTIKEL 26: WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Tradens kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen van kracht indien de gewijzigde versie op de website van Tradens is gepubliceerd. Wij verwachten dat u bij de aankoop van producten op de website de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt.

ARTIKEL 27: HERROEPINGSRECHT

Bekijk hier onze pagina over herroepingsrecht

Laatst bijgewerkt: 2022.